O Slovenskej spoločnosti elektronikov

Slovenská spoločnosť elektronikov

Slovenská Spoločnosť Elektronikov (SSE) je občianskym združením záujemcov o zvukovú, televíznu a výpočtovú techniku, konštruktérov elektronických zariadení, tvorcov audiovizuálnych relácií a záujemcov o činnosť v dalších odboroch elektroniky. Slovenská Spoločnosť Elektronikov má sídlo v Bratislave a pôsobí v Slovenskej republike.

Poslaním SSE je rozvíjať technickú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť, rozširovať odborné a technické vedomosti a praktické zručnosti v elektronike, podielať sa na estetickej výchove a formovaní morálnych vlastností svojich členov a na podporovať mládež.

Poskytuje služby pre svojich členov a kluby. Koordinuje činnosť svojich klubov, podporuje a presadzuje akcie na verejnosti, zaoberá sa propagačnými, reklamnými, organizačnými, edičnými a inými činnosťami podporujúcimi rozvoj SSE.

Spolupracuje s ostatnými členskými združeniami a s organizáciami s podobným zameraním. Rozvíja medzinárodné vzťahy s organizáciami, vo sfére svojich záujmov.

Na zabezpečenie svojej činnosti je oprávnená v súlade s platnými právnymi normami nadobúdať majetkové hodnoty, spravovať ich, vyvíjať podnikatelskú činnosť, zakladať obchodné spoločnosti alebo stať sa ich účastníkmi.

Slovenská spoločnosť elektronikov

Wolkrova 4
851 01, Bratislava
Kontakt: Miro Kohút
+421 905 521 989
skse(at)skse.skkohut(at)skse.sk
www.skse.sk